dien may xanh tuy phong binh thuan http://elearning.ppf.vn

MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ · Mẫu biểu về. 1. Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133:.. Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá TSCĐ.. Xem thêm: Biên bản thanh lý Tài sản cố định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày